Phương tiện truyền thông Anh: Ronaldo và Manchester United đã nói về việc rời Juventus trong 2 tháng và muốn lấy 6 quả bóng vàng tải xuống Stick War Legacy Mod

Truyền thông Anh: Ronaldo và Manchester United đã nói về việc rời Juventus trong 2 tháng và muốn có được 6 quả bóng vàng [Tải xuống Stick War Legacy Mod]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 8: Tiến trình chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo khiến mọi người cảm thấy.Khi mọi người nghĩ rằng anh ấy đang đi